მზღვეველები

მზღვეველები

მზღვეველები

საქართველოში ლიცენზირებულია 18 სადაზღვევო ორგანიზაცია, რომელთაგან 17 სადაზღვევო ორგანიზაცია ფლობს ორივე სახის – სიცოცხლის დაზღვევის და დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) ლიცენზიას, ხოლო ერთი სადაზღვევო ორგანიზაცია მხოლოდ დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) ლიცენზიას.

ლიცენზირებული სადაზღვევო ორგანიზაციები
2019 წლის 29 მარტის N199 დადგენილებით გათვალისწინებული სავალდებულო დაზღვევის სახეობაში მონაწილე სადაზღვევო ორგანიზაციები
სადაზღვევო ორგანიზაციები რომელთა მიმართ მიმდინარეობს/დასრულებულია გადახდისუუნარობის/გაკოტრების საქმის წარმოება
სალიცენზიო მოთხოვნები