საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო ორგანიზაციები

სამსახური გაწევრიანებულია:

დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციაში (IAIS)

საპენსიო ზედამხედველთა საერთაშორისო ორგანიზაციაში (IOPS)საერთაშორისო აქტები

ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება 

დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციის დაზღვევის ძირითადი პრინციპები (ICPs)

საპენსიო ზედამხედველთა საერთაშორისო ორგანიზაციის კერძო საპენსიო ზედამხედველობის პრინციპები (IOPS principles)ინფორმაცია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული პირების ქონებაზე ყადაღის დადების/მოხსნის შესახებ

გაეროს კონსოლიდირებული სია